ÁSZF

Általános szerződési feltételek

 

§ 1 A szerződés tárgya

A technikboerse.hu oldalon történő hirdetésfeladás jogi kereteit ezen általános szerződési feltételek szabályozzák. Érvényük a felhasználó és a MezőHír Média Kft. között áll fenn, melynek képviselői Fodor Mihály és Kovács Gábor (továbbiakban „TECHNIKBOERSE”). A TECHNIKBOERSE adatbázisainak felhasználásával a hirdető elismeri a mindenkor érvényben levő általános szerződési feltételek hatályát. A hirdetők ennek ellentmondó szerződési feltételei nem érvényesek.

 

§ 2 Szolgáltatás terjedelme

 (1)A TECHNIKBOERSE olyan, az interneten keresztül hozzáférhető adatbankokat működtet, amelyekben a hirdetők ügyfélként díj megfizetése ellenében megvételre kínálhatnak fel gépeket, alkatrészeket és kiegészítőket (hirdetés funkció), és amelyekben a felhasználók a rendelkezésre álló kereső funkcióval gépeket, alkatrészeket és kiegészítőket kereshetnek.

(2) A TECHNIKBOERSE hirdetésfeladási szolgáltatását saját gazdasági érdekből vagy ellenszolgáltatás fejében eljáró vállalkozók, mezőgazdasági termelők és magánszemélyek (továbbiakban „hirdetők”) vehetik igénybe.

(3) A TECHNIKBOERSE szolgáltatása egy online kereskedelmi platform üzemeltetésére terjed ki, amelyen keresztül a hirdetők számára lehetővé válik hirdetések feladása és azok interneten való közzététele. A TECHNIKBOERSE által nyújtott szolgáltatás magában foglalja a hirdetések határidőhöz kötött tárolását, valamint a saját technikboerse.com cím alatti webhelyeken történő elérhetőségük technikai feltételeinek biztosítását.

(4) Lehetőség van a hirdetések partnervállalkozások honlapjain történő megjelenítésére, valamint különböző hirdetések nyomtatott formában való közzétételére (pl. újságok, folyóiratok). Ilyen hirdetési módok (harmadik félen keresztül, nyomtatott formában való megjelenés) csak akkor igényelhetőek, ha a szolgáltatás ezekre is kiterjed, és a hirdető a megbízás adásakor kifejezetten kérte teljesítésüket.

(5) A TECHNIKBOERSE sem nem kínálja, sem nem közvetíti a hirdetésekben megnevezett termékeket, valamint sem a hirdetésfeladók, sem az érdeklődők képviselőjeként nem lép fel.

(6) A TECHNIKBOERSE által fenntartott, interneten keresztül elérhető adatbázis törvény által védett. Az adatbázissal való visszaélés kártérítési igény érvényesítését vonja maga után, és szabadságvesztéssel is büntethető.

 

§ 3 Költségek

A hirdető a szerződésben meghatározott számú hirdetést vihet be a TECHNIKBOERSE adatbázisaiba. Minden eladásra kínált áru csak egyszer kínálható fel az adott hirdetési időszak alatt. A TECHNIKBOERSE szolgáltatási díjának számítása a hirdetés feladásakor érvényben levő árlista, vagy egyedi megállapodás alapján történik. Az árváltozások csak az azok nyilvánosságra hozatalát követően igénybe vett szolgáltatásokat érintik.

 

§ 4 Szerződéskötés

A TECHNIKBOERSE-vel való szerződéskötés akkor következhet be, ha a TECHNIKBOERSE átveszi a hirdető által aláírt szerződést.

 

§ 5 Használati jogok

A hirdető feljogosítja a TECHNIKBOERSE-t, hogy az a szóban forgó hirdetéseket a szerződés céljainak megvalósítása érdekében a szükséges és/vagy hasznos mértékben tárolja, sokszorosítsa és az interneten vagy más médiumon (pl. újság, folyóirat, rádió, TV) keresztül terjessze.

 

§ 6 Árak, árváltozások

(1) A szolgáltatás havi díjának megállapítása az árlista alapján történik.

(2) A TECHNIKBOERSE az árváltozásokat az érvénybe lépésüket megelőzően legalább egy hónappal korábban közzéteszi. Amennyiben az árváltozás áremelkedést jelent, úgy a hirdetőnek jogában áll a szerződést az áremelés hatályba lépésének napjával felmondani. Az áremelés hatályba lépésének kezdetekor megszűnik ez a felmondási jog. Ha a hirdető az árváltozás hatályba lépését követően is igénybe veszi a TECHNIKBOERSE szolgáltatását, akkor az árváltozás mindkét fél számára kötelező érvényű.

 

§ 7 Elszámolás és fizetés

(1) A hirdető a TECHNIKBOERSE szolgáltatásait számla ellenében átutalással vagy készpénzben fizetheti meg.

(2) Fizetési késedelem vagy a beszedésre vonatkozó felhatalmazás visszavonása esetén a TECHNIKBOERSE-nek jogában áll saját szolgáltatásának visszatartása és az érintett hirdető által meghirdetett árucikk törlése. Ezen felül a TECHNIKBOERSE késedelmi kamat megfizetésére is kötelezheti az ügyfelét.

(3) A hirdetés törlését követően a hirdető kínálata csak az aktuális árlistának megfelelően kiszámított újraaktiválási díj megfizetését és a fizetési hátralék kiegyenlítését követően jelenik meg ismét a platformon. A minél gyorsabb visszakapcsolás érdekében a hátralék kiegyenlítésének bizonyítása a bank által hitelesített átutalási űrlap megküldésével is történhet.

 

§ 8 Törvényes jelölési kötelezettség

(1) A német távszolgáltatói törvény (Teledienstgesetz, TDG) 6. § alapján az üzletszerű teleszolgáltatást végző szolgáltatóknak biztosítani kell többek között az alábbi információk könnyű észrevehetőségét, közvetlen elérhetőségét és állandó rendelkezésre állását: cégjegyzékbe bejelentett név és cím, jogi személyek esetén emellett a gyors elektronikus kapcsolatfelvétel és közvetlen kommunikáció érdekében a képviseleti joggal rendelkező személy adatai, beleértve az elektronikus levelezési címet is; a cégjegyzék, egyesületi nyilvántartás vagy szövetkezeti jegyzék, és a megfelelő regisztrációs szám; amennyiben a szolgáltató rendelkezik hozzáadottérték-adó azonosító számmal, úgy ez a szám.

(2) Ezen átfogó előírásnak való megfelelés érdekében a TECHNIKBOERSE lehetőséget nyújt a kereskedő számára a fent említett adatok automatikusan megjelenő elektronikus névjegykártyán történő feltüntetésére. Az adatok bevitele a kereskedő feladata, és egyedül ő felel ezen adatok helyességéért és teljességéért. A jelölési kötelezettség megsértése jelentős pénzügyi szankciókat vonhat maga után.

 

§ 9 Általános szerződési feltételek megváltoztatása

(1) TECHNIKBOERSE jogosult arra, hogy ÁSZF-et a TECHNIKBOERSE érdekeinek megfelelően megváltoztassa úgy, hogy közben a hirdetők érdekeit sem sérti elfogadhatatlan mértékben.

(2) Az ÁSZF megváltoztatásáról az ügyfelek értesítése a TECHNIKBOERSE oldalain és e-mailen  keresztül történik. A változások elfogadottnak tekintendőek, ha a közzétételt követő két hét elteltével a szerződéses jogviszony fenntartása mellett nem érkezik rájuk vonatkozóan írásos ellenvetés.

 

§ 10 Hirdetések tartalma, formája és célja

(1) Kizárólag az olyan hirdetések közzététele engedélyezett, amelyek járművek, gépjármű alkatrészek és –tartozékok, valamint szervízszolgáltatások értékesítését célozzák. Minden jármű, kiegészítő vagy alkatrész egy időben csak egyszer szerepelhet a hirdetések között. A hirdetések fényképekkel is illusztrálhatóak, amelyeknek a ténylegesen felkínált árut kell ábrázolniuk és nem sérthetik a harmadik fél jogait. Amennyiben olyan fényképek kerülnek felhasználásra, amelyek nem a konkrét árut mutatják (pl. a gyártó prospektusaiból kiragadott fotók), úgy azt a hirdetés szövegében jelezni kell. Tilos a hirdetésben olyan termékeket reklámozni, amelyek nem a TECHNIKBOERSE oldalain jelennek meg.

(2) A Hirdetőnek kötelessége a hirdetésben a valóságnak megfelelő adatokat közölni. Ez különösen igaz a rendelkezésre állást, állapotot és minőséget, tulajdoni viszonyokat érintő kérdésekre.

(3) A hirdetés megfogalmazása, tartalma, formai megjelenése és célja nem ütközhet hatályos jogszabályokba, különös tekintettel a Német Szövetségi Köztársaságban érvényben levő  törvényekre és rendeletekre. Tilos olyan tárgyakat felkínálni, amelyek reklámozása, árulása vagy terjesztése érvényben levő szerzői vagy oltalmi jogot (pl. szabadalmi jog, védjegy, versenyjog), valamint egyéb jogokat (pl. a névviseléshez való jogot, személyiségi jogokat) sért.

 

(4) Irányadó a Németországban 1985-ben bevezetett ármegjelölési rendelet (Preisangabenverordnung). A Preisangabenverordnung 1. bekezdésének 1. § alapján az általános forgalmi adót is magába foglaló ár kerül megadásra. Nem megengedett az olyan ún. szervíz telefonszámok megadása, amelyek tárcsázásakor a hívót emelt telefondíjak terhelik (értéknövelt szolgáltatás), Tilos a 0190, 0900 előhívószámok alkalmazása.

(5) Nem megengedett olyan fényképek és hirdetési szövegek feladása, amelyek harmadik fél jogaival terheltek, és amelyek felett a hirdető nem rendelkezhet szabadon. A TECHNIKBOERSE fenntartja magának a jogot, hogy hirdetéseket elutasítson, megváltoztasson, véglegesen töröljön és egyes hirdetőket tartósan kizárjon, amennyiben azok a hirdetésükkel a TECHNIKBOERSE véleménye szerint a hatályos jogszabályok ellen vétenek.

(6) Az éppen aktuális hirdetés feladását megelőzően a hirdető köteles ellenőrizni a hirdetés összeegyeztethetőségét a hirdetés feladásának időpontjában fennálló jogszabályokkal és ezen szerződési feltételekkel.

 

§ 11 Visszaélésszerű vagy jogtalan használat következményei

(1) Ezen üzleti feltételek megsértése feljogosítja a TECHNIKBOERSE-t a szerződéses viszony azonnali felmondására. Ezen kívül a TECHNIKBOERSE hirdetéseket elutasíthat, megváltoztathat vagy teljesen törölhet, a szerződéses viszonyt megalapozott indoklással azonnal felbonthatja és hirdetőket huzamosabb időre eltilthat a részvételtől. Ez különösen akkor állhat elő, ha az ügyfél megszegi az általános felhasználói és szerződési feltételeket, valamilyen más formában visszaél a rendszerrel vagy elmarad a TECHNIKBOERSE-vel szemben fennálló kötelezettségének kiegyenlítésével.

(2) A hirdető a TECHNIKBOERSE-t minden felelősség alól felmenti abban az esetben, ha a hirdetés alapján vagy azzal kapcsolatban a TECHNIKBOERSE-vel szemben egy harmadik fél bárminemű igényt támaszt. Ugyanez érvényes a TECHNIKBOERSE webhelyének minden egyéb használatára is. A TECHNIKBOERSE által kárenyhítésre fordított kiadások szintén a hirdetőt terhelik, amennyiben ezek a kiadások a ráfordítás időpontjában szükségesek voltak, vagy objektíven szemlélve a kárenyhítés céljára alkalmasnak tűntek. Ugyancsak a hirdető viseli a szükséges jogi védekezés költségeit a törvényileg előírt díjszabályzat szerint.

(3) Egyéb esetekben a hirdető kártérítési kötelezettsége érintetlen marad.

 

§ 12 A hirdetések tartalmára vonatkozó felelősség

(1) A hirdetések jogszerűségéért és pontosságáért kizárólag az azokat feladó hirdetők a felelősek. A TECHNIKBOERSE mindössze az információk továbbításának technikai feltételeit teremti meg, a hirdetők és az érdeklődők közötti szerződéses viszonyban sem mint közvetítő, sem mint érdekelt fél, sem pedig mint egy ügyfél képviselője nem érintett. A TECHNIKBOERSE nem kezeskedik a hirdetések pontosságáért és/vagy teljességéért. A TECHNIKBOERSE sem a hirdetések tartalmát, sem a hirdetők személyét nem ellenőrzi.

(2) A TECHNIKBOERSE nem vállal felelősséget a lerövidített vagy meghamisított hirdetésekből eredő károkért, vagy harmadik fél adatokkal való visszaéléséért.

(3) A TECHNIKBOERSE semmilyen felelősséget és szavatosságot nem vállal arra vonatkozóan, hogy a hirdetések a megjelenés helyén illetve a vevő, közvetítő vagy értékesítő székhelyén hatályban lévő törvényi rendelkezéseknek megfelelnek.

 

§ 13 Adatbázis aktualitása

A hirdető feladata a beállított hirdetések frissítése, és a már értékesített termékekre vonatkozó hirdetések törlése.

 

§ 14 Szerződésbontás, újraaktiválási díj

 (1) A TECHNIKBOERSE és a felhasználó között fennálló szerződéses jogviszonyt mindkét fél kéthetes felmondási időszakkal a hónap végén szüntetheti meg. A szerződés felbontása írásban történhet.

(2) A szerződés rendkívüli felbontásának joga érintetlen marad. A TECHNIKBOERSE mindenekelőtt akkor jogosult a szerződés azonnali, peren kívüli felbontására, ha a hirdető a szerződésben foglalt kötelességeit megszegi, vagy a TECHNIKBOERSE érdekeit nyilvánvalóan sérti. Továbbiakban akkor áll fenn az azonnali szerződésbontás lehetősége, ha a hirdető fizetési hátralékkal rendelkezik, vagy ha csődeljárás indul ellene. Amennyiben kezdeményezik a hirdető vagyonának csődeljárás alá vonását, úgy a TECHNIKBOERSE a csődeljárási kérelem benyújtásáig vagy a kérelem visszavonásának bejelentéséig felfüggesztheti a szolgáltatást.

(3) A TECHNIKBOERSE által az ÁSZF megsértése, fizetési késedelem vagy nyomós ok miatt felmondott és törölt szerődéses jogviszony ismételt felvételekor a TECHNIKBOERSE-nek jogában áll követelni a kereskedelmi platform mindenkor érvényben levő árlistája alapján megállapított újraaktiválási díjat.

 

§ 15 Szavatosság

(1) A TECHNIKBOERSE akkor teljesítette a szolgáltatást, ha a hirdetések éves átlagban 90%-ban bekerültek az adatbázisokba, és onnan az interneten keresztül lehívhatóak.

(2) TECHNIKBOERSE vis major esetén mentesül teljesítési kötelezettsége alól.

(3) Amennyiben a hirdető érvényesíteni kívánja szavatossági igényét, úgy a TECHNIKBOERSE jogosult az utólagos teljesítésre. Az utólagos teljesítés az elmaradt szolgáltatás megismétlésével történhet.

 

§ 16 Felelősség, felelősség korlátozása és a felelősség kizárása

(1) A TECHNIKBOERSE felelőssége csak a szerződésben foglalt kötelezettségek szerződés szerinti teljesítésére szorítkozik.

(2) A TECHNIKBOERSE ezen túlmenően semmilyen felelősséget nem vállal. A TECHNIKBOERSE nem vállal felelősséget a közvetett és vagyoni károkért, valamint az elmaradt hasznonért és a költségmegállapítási költségekért.

(3) A TECHNIKBOERSE a szolgáltatás nem kielégítő teljesítés, nem teljesítés vagy késedelmes teljesítés, ill. üzemzavar esetén sem vállal felelősséget.

(4) A fentiekben megfogalmazott, a felelősség kizárásáról szóló 1-3 bekezdés nem érinti a TECHNIKBOERSE vezető beosztású alkalmazottai által szándékosan vagy súlyos gondatlanságból okozott károkért vállalt felelősséget. A felelősség kizárása az olyan eseteket sem érinti, amelyeknél kötelező felelősségvállalás érvényesül, pl. testi épség vagy egészség veszélyeztetése.

 

§ 17 Szerzői- és használati jogok

(1) Minden adat, információ, cégjelzés, reklámszöveg, program és kép szerzői jogvédelem alatt áll, a TECHNIKBOERSE a webhelyen található tartalmak tulajdonosa, az adatbázis pedig használati jogának kizárólagos tulajdonosa.

Harmadik fél által történő megváltoztatásuk, további feldolgozásuk és bármilyen médiában való felhasználásuk kizárólag a TECHNIKBOERSE írásos engedélyével lehetséges. A hirdető jogait ez nem érinti.

(2) A hirdetések a TECHNIKBOERSE kizárólagos használati jogának hatálya alá esnek. Ezeknek egyes példányait ill. egészét harmadik fél kizárólag a TECHNIKBOERSE írásos engedélyével dolgozhatja fel illetve publikálhatja más médiákban. A hirdető hirdetése feletti jogait ez nem érinti, ő továbbra is szabadon rendelkezhet a saját információk és adatok felett.

 

§ 18 Egyéb

(1) A TECHNIKBOERSE kínálatának használata, a szerződési feltételek értelmezése és végrehajtása  kizárólag a német jog hatálya alá tartozik (a CISG kizárása mellett).

(2) Teljesítés helye: München. A TECHNIKBOERSE szolgáltatásának használatából eredő igények rendezése (amennyiben a hirdető státusza kereskedő) München bíróságának hatásörébe tartozik. 

(3) Amennyiben a szerződési feltételek valamely rendelkezése semmis vagy érvénytelen lenne, úgy az a többi rendelkezés érvényességét nem befolyásolja.

www.dlv.de dlv Deutscher Landwirtschaftsverlag - Die Medienkompetenz für Land und Natur